Mõtleme kõrgelt,

lendame hooga,

hoiame jalad maas.

Urmas Vaino

VAHTRAMÄGI MTÜ asutati 2000. aasta novembris.

Alates 1.maist 2001.a võttis ühing enda haldusalasse üle seni Tartu linna munitsipaalomandist, alates 1991. aastast tegutsenud Lastekodu Mäe-kodu varad ning tegevuse juhtimise.
Ühingu tegevust reguleerib põhikiri.  
Ühingu  juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek ja 2-liikmeline juhatus.VAHTRAMÄGI  MTÜ  TEGEVUSE  PÕHIEESMÄRK

Osutada laste ja noorte vajadustest  ning  huvigruppide ootustest lähtuvat  asendushooldusteenust,  aidates parendada  laste ja noorte elukvaliteeti, kujundades valmisolekuid iseseisvas elus võimetekohaseks toimetulekuks.

HUVIGRUPID

Lapsed ja noored (teenusesaajad)  ning  nende lähedased; asutuse töötajad; sotsiaal-, haridus-, tervishoiu-,  kui ärivaldkonna koostööpartnerid; teenuse ostjad/rahastajad – omavalitsusüksused;  teenusesaajate ja teenusepakkujate  esindusorganisatsioonid;  avalikkus ehk ühiskonna teised huvirühmad ja partnerid, kellel on huvi ja mõju nii lastele/noortele ja selle kaudu kogu asutuse tegevusele.

VAHTRAMÄGI MTÜ osutab asendushooldusteenust vanemliku hoolitsuseta lastele/noortele ja järelhooldusteenust  täisealiseks saanud noortele.

Asendushooldusteenuse eesmärk:

Pika- või lühiajalise heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks  peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Järelhooldusteenuse eesmärk:

Noore õpingute jätkamise ja iseseisva toimetuleku toetamine.