Mõtleme kõrgelt,

lendame hooga,

hoiame jalad maas.

Urmas Vaino

Põhimäärus

                                                                                                                                                       
                                                                                                Kinnitatud:  27.03.2019 nr.1/19
                                                                                                Vahtramägi MTÜ üldkoosolek

                                                                   
 Vahtramägi MTÜ  Mäe-kodu PÕHIMÄÄRUS
 

I Üldsätted
 
1. Vahtramägi MTÜ osutab asendushooldusteenuseid enda hallatavas asenduskodus Mäe-kodu. (edaspidi asutus)  

2. Asutus asub Tartus, postiaadress on Mäe 33, 51008 Tartu, Tartu linn

3. Asutusel on oma nimetusega ja sümboliga – roheline/valge vahtraleht – pitsat ning dokumendiplangid.

4. Asutus tegutseb kinnitatud eelarve piires.

5. Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Vahtramägi MTÜ üldkoosolek.
 
6. Asutus juhindub oma tegevuses Sotsiaalhoolekande seadusest, EV õigusaktidest,  Vahtramägi MTÜ põhikirjast ning käesolevast põhimäärusest.
 
II Tegevusvaldkond, eesmärgid ja ülesanded

1. Asutuse tegevusvaldkond on asendushooldusteenuse osutamine vanemliku hooleta lastele ja järelhooldusteenuse osutamine noortele alates 18.eluaastast.

2.  Asutuse tegevuse põhieesmärk on osutada laste ja noorte vajadustest ning huvigruppide ootustest lähtuvaid teenuseid aidates kaasa laste ja noorte elukvaliteedi paranemisele ja kujundades valmisolekuid iseseisvas elus võimetekohaseks toimetulekuks.

3. Alaeesmärgid:

• Asendushooldusteenusel oleva lapse pika- või lühiajalise heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

• Järelhooldusteenusel noore õpingute jätkamise ja iseseisva toimetuleku toetamine

III    Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:

1. Kasvatama, õpetama, hooldama lapsi vastavalt nende eale, tervislikule seisundile, võimetele, iseloomuomadustele ja erivajadustele.

2. Tagab laste eale ja tervislikule seisundile vastava hariduse, tervisekaitse, arstiabi ja rehabilitatsiooni.

3. Pakkuma laste huvidele ja  võimetele  vaba aja sisustamiseks erinevaid vorme, propageerides tervislike eluviise ja liikumisharjumuste kujunemist, arendades laste positiivseid iseloomuomadusi ning neutraliseerides negatiivseid kalduvusi.

4. Andma laste ja kasvatajate ühistegevuse käigus lastele iseseisvaks toimetulekukis vajalikud oskused ning teadmised töökasvatusmeetodeid kasutades ning aidates kaasa lapse iseseisvasse ellu astumisel valmisolekute kujunemiseks.

5. Soodustama koostöös KOV-iga suhtlemist ja info vahetamist laste tugivõrgustiku liikmetega (päritolupere, eestkostja, sugulased, tugipere, tugiisik jt.), kui see ei ole vastuolus lapse huvidega.

6. Tagama järelhooldusteenusel olevatele noortele tema vajadustele vastavad elruumid ja eluasemeteenuste olemasolu.

7. Abistama ja suunama järelhooldusel olevat noort vastavalt tema arengule ja vaadustele eesmärgiga toetada tema iseseisvust õpingute jätkamisel, töökoha leidmisel ning selle hoidmisel.

8. Abistama ja suunama järelhooldusel olevat noort vajadusel pöörduma omavalitsuse töötaja, sotsiaalkindlustusameti, töötukassa, politsei või teiste  ametiasutuste poole.

9. Korraldama asutuse eesmärkide täitmiseks majandustegevust.

10. Asutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada ka teisi  tasuta kui tasulisi teenuseid.

IV Struktuur

1. Oma ülesannete täitmiseks on asutusel õigus moodustada struktuuriüksusi.

2. Asutuse struktuuriüksuseks on lastepere ja järelhoolduse kohanemiskorter

3. Lastepere koosseisu kuulub 8 last, alates 2020.aastast 6 last.

4. Järelhooldusteenuse osutamiseks kohanemikorteris kuulub 4 noort  üle 18-a.

5. Lastepere kasvatajad korraldavad laste vanusest, iseärasustest ja vajadustest lähtuvalt igapäevas elu nii lasteperes kui väljaspool seda. Kasvataja tööülesanded, kohustused, vastutusalad, kohustused ja õigused on reguleeritud asutusesiste dokumentidega: ametijuhend, töökorraldusreeglid, arendus-tegevusplaanid jt.

6. Igale lapsele on määratud kasvatuspersonali hulgast tugikasvataja, kes vastutab personaalselt lapse vajaduspõhise hooldamise, kasvatamise, arendamise eest.

V Asutuse juhtimine

Vahtramägi MTÜ juhatus korraldab asutuse tegevust lähtuvalt ühingu põhikirjast.

Vahtramägi MTÜ juhatus määrab ametisse asutuse juhataja.

Juhataja ülesanded tulenevalt  põhimäärusest on:

1. korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist juhtides asutuse majandustegevust, vastutab asutusele kasutamiseks üle antud Tartu Linna vara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihtotstarbelise ning otstarbeka kasutamise eest kinnitatud eelarve piires;

2. tagab asutuse tulemusliku töö ning vastutab asutuse üldise olukorra ja arengu eest;

3. juhib finants-majanduslikku tegevust ning kannab seadusest tulenevalt vastutust selle seaduslikkuse ning otstarbekuse eest;

4. koostab koos raamatupidajaga asutuse eelarve, jälgib pidevalt selle täitmist ja vajadusel teeb eelarvesse muudatused;

5. tagab riigi- ja omavalitsuse õigusaktides ning lepingutes ettenähtud dokumentide ja ruannete koostamise ning tähtajalise esitamise;

6. tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust lisavolitusteta kõigis riigi-, omavalitsuse ja teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega ja vajadusel annab volitusi asutuse töötajatele;

7. kinnitab kooskõlastatud Vahtramägi MTÜ juhatusega asutuse struktuuri, töötajate koosseisu  ning töötasustamise juhendi;

8. koostab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi, kohustusi ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;

9. kehtestab asjajamise korra ja töökorraldusreeglid;

10. annab välja asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirja ja korraldusi, kontrollib nende täitmist;

11. korraldab asutusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ning teabenõuete lahendamist;

12. täidab muid talle pandud ülesandeid;

13. asutuse juhatajat asendab tema eemalviibisel Vahtramägi MTÜ juhatuse liige.

VI  Vara, vahendid ja eelarve

1. Asutus on Vahtramägi MTÜ poolt asutatud ja hallatav  asutus, kelle valdusesse on antud Tartu Linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks tasuta kasutamiseks ja  haldamiseks, heategevuslikuks otstarbeks üleb antud hoone, rajatis, territoorium ja vara.

2. Asutus kasutab enda valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tartu Linna õigusaktides kehtestatud korras.

3. Asutuse vara moodustavad:

• Kohalikest omavalitsustest kui kan riigi poolt eraldatavad sihtotstarbelised toetused ja laekumised;
• Projektide kaudu taotletud ja eraldatud vara ja vahendid;
• Omavahendid, mis on saadud muude tasuliste teenuste osutamisest ja mille korra ja hinnakirja kehtestab Vahtramägi MTÜ juhatus kooskõlastatud teenuse ostjaga.

4. Asutus võib vastu võtta sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi õigusaktides kehtestatud korras. Eraldiste ja annetuste kohta peab asutus arvestust. Eraldatud või annetatud vara ja vahendite kasutamisel tuleb jälgida annetaja soovi.

5. Asutus on kohustatud pidama raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ja Vahtramägi MTÜ juhatuse poolt kinnitatud raamatupidamise siseeeskirjale.

6. Asutuse eelarve kinnitab Vahtramägi MTÜ  juhatus. Asutuse kulud kaetakse eelrve alusel.

 
VII Aruandlus ja kontroll

1. Asutuse raamatupidamisarvestust ja – aruandlust korraldatakse riigi õigusaktide kohaselt, aruandeid esitab asutus õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel.

2. Asutuse tegevuse üle teostab järelvalvet Sotsiaalkidlustusamet.

VIII  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Vahtramägi MTÜ põhikirjaga sätestatud korras.

IX  Määruse kehtetuks tunnistamine

Eelnevalt kehtinud asutuse põhimäärus, 10.oktoober 2013 on kehtetuks tunnistatud Vahtramägi MTÜ liikmete 28.märts 2019. üldkoosoleku poolt.