Mõtleme kõrgelt,

lendame hooga,

hoiame jalad maas.

Urmas Vaino

PõhimäärusKinnitatud: 29.09.2021 nr.3/21
Vahtramägi MTÜ üldkoosolek


Vahtramägi MTÜ Mäe-kodu
PÕHIMÄÄRUS


 

I Üldsätted

1. Vahtramägi MTÜ osutab asendushooldusteenuseid enda hallatavas asenduskodus Mäe-kodu. (edaspidi asutus)
2. Asutus asub Tartus, postiaadress on Mäe 33, 51008 Tartu, Tartu linn
3. Asutusel on oma nimetusega ja sümboliga – roheline/valge vahtraleht – pitsat ning dokumendiplangid.
4. Asutus tegutseb kinnitatud eelarve piires.
5. Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Vahtramägi MTÜ üldkoosolek.
6. Asutus juhindub oma tegevuses Sotsiaalhoolekande seadusest, EV õigusaktidest, Vahtramägi MTÜ põhikirjast ning käesolevast põhimäärusest.

II Tegevusvaldkond, eesmärgid ja ülesanded

1. Asutuse tegevusvaldkond on asendushooldusteenuse osutamine vanemliku hooleta lastele ja järelhooldusteenuse osutamine noortele alates 18.eluaastast.
2. Asutuse tegevuse põhieesmärk on osutada laste ja noorte vajadustest ning huvigruppide ootustest lähtuvaid teenuseid aidates kaasa laste ja noorte elukvaliteedi paranemisele ja  kujundades valmisolekuid iseseisvas elus võimetekohaseks toimetulekuks.
3. Alaeesmärgid:

*Asendushooldusteenusel oleva lapse pika- või lühiajalise heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
* Järelhooldusteenusel oleva noore õpingute jätkamise ja iseseisva toimetuleku toetamine.

 

III Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:

 

1. Kasvatama, õpetama, hooldama lapsi vastavalt nende eale, tervislikule seisundile,võimetele,iseloomuomadustele ja erivajadustele.
2. Tagama laste eale ja tervislikule seisundile vastava hariduse, tervisekaitse, arstiabi ja rehabilitatsiooni.
3. Pakkuma laste huvidele ja võimetele vaba aja sisustamiseks erinevaid vorme, propageerides tervislike eluviise ja liikumisharjumuste kujunemist, arendades laste positiivseid iseloomuomadusi ning neutraliseerides
negatiivseid kalduvusi.
4. Andma laste ja kasvatajate ühistegevuse käigus lastele iseseisvaks toimetulekukis vajalikud oskused ning teadmised töökasvatusmeetodeid kasutades ning aidates kaasa lapse iseseisvasse ellu astumisel valmisolekute
kujunemiseks.
5. Soodustama koostöös KOV-iga suhtlemist ja info vahetamist laste tugivõrgustiku liikmetega (päritolupere, eestkostja, sugulased, tugipere, tugiisik jt.), kui see ei ole vastuolus lapse huvidega.
6. Tagama järelhooldusteenusel olevatele noortele tema vajadustele vastavad eluruumid ja eluasemeteenuste olemasolu.
7. Abistama ja suunama järelhooldusel olevat noort vastavalt tema arengule ja vaadustele eesmärgiga toetada tema iseseisvust õpingute jätkamisel, töökoha leidmisel ning selle hoidmisel.
8. Abistama ja suunama järelhooldusel olevat noort vajadusel pöörduma omavalitsuse töötaja, sotsiaalkindlustusameti, töötukassa, politsei või teiste ametiasutuste poole.
9. Korraldama asutuse eesmärkide täitmiseks majandustegevust.
10. Asutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada ka teisi tasuta kui tasulisi teenuseid.