Mõtleme kõrgelt,

lendame hooga,

hoiame jalad maas.

Urmas Vaino

Põhiväärtused

 

Kompetentsus/ usaldusväärsus


•    Oleme oma valdkonna asjatundjad, pakume isikukeskset teenust, mis lähtub teenusesaajate väljaselgitatud ootustest ja vajadustest ning arvestab nende füüsilist, vaimset, sotsiaalset keskkonda ja kultuuri eripärasid;
•    Pakume oma töötajatele tervisekaitset, turvalisust, heaolu ja nõuetele vastavaid töötingimusi, toetame nende osalust otsustusprotsessides, isiklikku arengut ja pidevat õppimist;
•    Oleme orienteeritud tulemustele, tasakaalustades nii teenusesaajate, töötajate, koostööpartnerite, rahastajate ning ühiskonna vajadusi ja ootusi ning pakkudes parimat väärtust.

 

Koostöö/partnerlus


•    Teeme koostööd teenuse saajate, rahastajate ja teiste huvigruppidega, et paremini kasutada olemasolevaid ressursse järjepideva teenuse osutamisel ning saavutada paremaid tulemusi;
•    Arendame oma partneritega vastastikkusele usaldusele, austusele ja avatusele tuginevaid jätkusuutlikke ning väärtusi loovaid suhteid;
•    Suhtleme arusaadavalt, peame üksteisest lugu ja käitume väärikalt, tunnustame igat teenusesaajat ja töötajat ning panustame isiksuse pidevasse arengusse;
•    Oleme meeskonnas kaasatud ja osaleme asutuse tegevuse otsustusprotsessidesse, oleme orienteeritud tulemustele, jagame koos vastutust eesmärkide saavutamisel ja teadvustame endid kui väärtuslikku ressurssi ühingu kestvaks arenguks.

 

Avatus/paidlikkus


•    Märkame õigeaegselt teenusesaaja muutuvaid vajadusi ja rakendame jõustamistegevusi, aidates igaühel toetuda isikuomadustele, oskustele ja tegutsemisvõimelisusele, et iseseisvas elus paremini toime tulla.
•    Pühendume ühiste eesmärkide saavutamisele tagades teenuste järjepideva kättesaadavuse ja teenuse osutamise protsesside pideva üle vaatamise.
•    Arendame oma võimekust pidevalt muutuvas maailmas muudatuste läbiviimiseks oma tegevuses ja töökultuuris, oleme avatud innovatsioonile, ühtlasi toetume headele tavadele ja traditsioonidele.