Mõtleme kõrgelt,

lendame hooga,

hoiame jalad maas.

Urmas Vaino

Arengukava

 

                        A R E N G U K A V A   2 0 1 9 - 2 0 2 1

         

          „ Mõtleme kõrgelt,

                                Lendame hooga,

                                             Hoiame jalad maas „

                                                                       Urmas Vaino

 

 

Sissejuhatus

Vahtramägi MTÜ Mäe-kodu (asutus) arengukava käsitleb asutuse strateegilisi eesmärke ja nende saavutamise abinõusid kolmel eelarveaastal (2019-2021).

Arengukava koostamise on aluseks:

 1. Vahtramägi MTÜ põhikiri
 2. Mäe-kodu põhimäärus
 3. Laste/noorte rahuloluküsitluse tulemused
 4. Personali rahuloluküsitluse tulemused
 5. Sisehindamise aruanne.
 6. Tegevusaruanne

Arengukava koostamisele oli kaasatud töörühm (  2 kasvatajat, haldusjuht ja raamatupidaja).

Ülevaade asutusest

Vahtramägi MTÜ on asutatud 2000.a eesmärgiga osutada  vanemliku hooleta lastele ja noortele  asendushooldusteenust enda hallatavas asutuses Mäe-kodu.

Meie tegevuse põhieesmärgiks on laste ja noorte elukvaliteedi hoidmine ja parandamine  ning  edasises iseseisvas elus toimetulekuks valmisolekute kujundamine.

Põhimäärusest tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid

 • Tagame lastele ja noortele isiksuse vajadustest lähtuva ning elukvaliteeti toetava turvalise kasvukeskkonna (füüsiline, vaimne, psühholoogiline ja sotsiaalne);
 • Loome võimalused laste ja noorte igakülgseks arenguks.
 • Asutuse eesmärkide täitmiseks majandustegevuse korraldamine.

 Asutuse tegevus on rahastatud  teenuseosutamise lepingute alusel peamiselt Riigieelarvelistest vahenditest, erinevate projektide ning sponsorite toetustest.

Lähteolukord

Teenuste osutamine ja protsessid

Alates 2019.a jaanuarist osutab Vahtramägi MTÜ asendushooldusteenust:

13-le lapsele vanuses 10-18 aastat ja

järelhooldusteenust 4-le noorele vanuses 18-22 aastat.

Teenuse(te) osutamise halduslepingud on sõlmitud   4 KOV-iga Tartu linn, Räpina vald, Tõrva vald ja Peipsiääre vald. Viimastel aastatel on märgata teenuse saajate arvu vähenemist 22-lt – 17-le ja see tendents jätkub. Seetõttu on meil muudetud struktuuri – kui 2018.aastal olid teenusesaajad paigutatud kolme lasteperesse, siis 2019.a algusest on meil jäänud vaid kaks lasteperet, ühes 6 ja teises 7 last. Järelhooldusel olevad noored elavad eraldi asendushooldusel olevatest lastest I korrusel kortertüüpi kahes majutusüksuses, ühes 1 ja teises 3 noort.

Kõige enam on teenuste kasutajaid Tartu linnast (14), ülejäänud kolmest KOV-ist igast üks isik. Igale teenuse kasutajale on koostatud juhtumiplaan ja selle III osana arengukava ning tegevusplaan. Juhtumiplaani tegevusi hinnatakse koos omavalitsuse esindajaga kord aastas.

Teenuse vastavuse ja kvaliteedi tagamise aluseks on asutuses väljatöötatud  dokumendid „Asenduskoduteenuse osutamise töökord ja standardid“ ja „Asenduskoduteenuse kvaliteedi põhimõtted“

Laste ja noorte õiguste ja kohustuste määratlemisel lähtume võrdse kohtlemise ja diskrimineerimisevastasuse põhimõtetest. Lapsed ja noored saavad oma arvamust, ettepanekuid kui ka kaebusi esitada nii suuliselt kui kirjalikult erinevaid kanaleid kasutades.

2018.a teenuse kasutajate rahulolu-uuringust selgus, et enamusele vastajatest meeldib Mäe-kodus elada ja nad on rahul. Lapsed ja noored tunnevad, et kasvatajad teevad tööd hästi, suhted nii täiskasvanute kui eakaaslastega on head. Lapsed ja noored teavad hästi oma õigusi ja kohustusi ning kelle poole abi saamiseks pöörduda. Lapsed ja noored avaldasid uuringu käigus rahulolematust toitlustamise korralduse kohta.

Eestvedamine ja juhtimine

Asutuse juhtiv  organ on Vahtramägi MTÜ liikmete üldkoosolek ja nende toimumise vaheajal  korraldab  asutuse tegevust  2-liikmeline juhatus. Juhatus määrab  ametisse juhataja, kes juhib asutuse tööd.

Asutuse juhid lähtuvad kaasava ja tulemusliku juhtimise ning  SKA poolt sõnastatud asendushoolduse kvaliteedijuhisest. Juhtimine on läbipaistev ja sihipärane ning püstitatud on selged eesmärgid ning väärtused. Aasta alguses koostatakse asutuse tegevuskava, mida korrigeeritakse vähemalt kaks korda aastas. Tegevuskavas püstitatud eesmärkide saavutamise kohta antakse ülevaade tegevusaasta aruandes.

Töötajad

2018.a lõpu seisuga on asutuses 13 töötajat, nendest 8 kasvatajat, 2 majandustöötajat, raamatupidaja, haldusjuht ja juhataja. Enamus töötajad on pikaajalise kogemusega, töötajate voolavus on väike (lahkus 1 kahe aasta jooksul). Kõik töötajad on omavad nõutud haridustaset. Töötajad on motiveeritud regulaarselt oma oskusi ja taset tõstma nii majasisestel kui TAI poolt korraldatud erialastel täiendkoolitustel.

Kuna kasvatuspersonali töö on küllalt stressirohke ja neil on suur läbipõlemisrisk, oleme oluliseks pidanud, et toimuksid järjepidevad individuaalsed ja grupi supervisioonid. Samas peame oluliseks  töötajate tunnustamist, motiveerivate ürituste korraldamist ning pöörame tähelepanu nii turvalisele töökeskkonnale kui tööstressi vähendamisele.

2018.a läbi viidud töötajate rahuloluuuringus on töötajad toonud välja positiivsena, et asutuses toetatakse töötajate arengut ja panustatakse erinevatesse täiendkoolitustesse. Asutuses  on head töötingimused, paindlik tööajagraafik, toredad motivatsioonipäevad, ühised väljasõidud ja teatrikülastused, kohtumised samalaadsete asutuste töötajatega kogemuspäevadel. Töötajatele meeldib nende töö ja nad tunnevad asutuses hästi.

 Samas uuringus leiavad üle poolte töötajaist, et tehtud töö ning selle eest makstav tasu ei ole tasakaalus .Töötajaid motiveerib töö iseloom, paindlik tööaeg, arenguvõimalused ja isiklikud saavutused. Madalad töötasud sotsiaalvaldkonnas ongi kõige suuremaks takistuseks pädevate töötajate värbamisel.

Ressursid ja tegevuskeskkond

Vastavalt  2019.a  kehtima hakanud SHS -e muudatused ja toetudes SKA  juhistele asendushooldusteenuse ja järelhooldusteenuse kvaliteedi tagamiseks, oleme asutuse 2019. aasta eelarve kavandamisel lähtunud  üle Eesti asendushooldusasutuste kulumudelist. Samas mõjutab eelarvet ka teenusel olevate isikute arv ja lepingutes kokkulepitud teenuse hind. Nii eelarveliste ressursside juhtimisel, kui materiaal-tehnilise baasi  arendamise planeerimisel oleme lähtunud konkreetsetest vajadustest, mis on aasta alguses kaardistatud.

2018.a sai hoonele paigaldatud ohutusnõuetele vastav evakuatsioonitrepp ja paigaldatud kaks tuletõke ust. Õealal olev varjualuse uuendamisele lõid kaasa vabatahtlikud õpilased koolist. Parendasime lasteperede ruumide heakorda ja täiendasime noorte kohanemiskorteri sisustust.

Koostöö huvigruppidega

Teenuse osutamisel teeme koostööd erinevate partneritega ja  jälgime, et see vastaks nii laste ja noorte kui huvigruppide vajadustele. Huvigrupid on meil määratletud ja neid informeerime oma tegevusest e-posti, listi, telefoni teel kui paberkandjal kirja teel Korraldame kord aastas lahtiste uste päeva, töötubasid.  Meie koduleht ei vasta meie muutunud vajadustele, seepärast on selle uuendamine kavas 2019. aasta jooksul.

Võtame vastu vabatahtlikke ja külalisi. EVS ja Erasmus programmide kaudu on meie asutuses juba kolmas vabatahtlik Euroopast.

Koostööpartnerite ja huvigruppide tagasiside on meile oluline edasise tegevuse planeerimisel ja tulemuste hindamise seisukohalt. Kuna koostööpartnerite rahulolu hindame iga kolme aasta järel (järgmine küsitlus on kavas 2020.aastal) siis seni saame hinnata seda koostöökohtumistel ja aruteludel ning informeerimise kaudu.

 

Lähteolukorra analüüsist tulenevalt on arengukava perioodi peamised tegevusvaldkonnad:

 • Asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus (sh. teenuse sisu, teenuse osutamise protsessid, teenuste ja protsesside arendused, teenusesaajate kaasamine)
 • Eestvedamine ja juhtimine (sh. struktuur, töökorraldus, sisehindamine, töötajate kaasamine)
 • Töötajad (sh. värbamine ja valik, koosseis, kompetents ja areng, koolitus, meeskonnatöö, koostöövestlused)
 • Ressursid ja tegevuskeskkond (sh, finantsressursside juhtimine ja planeerimine, hoone, territoorium, ruumid, sisustus, töövahendid, keskkonnahoid)
 • Koostöö partnerite ja huvigrupid (sh .võrgustik, avalikud suhted, koostööprojektid, huvigruppide kaasamine

Missioon, visioon, põhiväärtused ja strateegilised eesmärgid

Missioon

Pakume vanemliku hooleta lastele ja noortele turvalist arengukeskkonda.

Visioon

Osutame kvaliteetseid teenuseid, oleme valdkonna asjatundjad ning pühendunud kestvale arengule.

See tähendab, et:

 • Meie osutatavad teenused on aidanud parendada laste ja noorte heaolu ja  võimaldanud  lapse põhivajaduste rahuldamiseks ning  arenguks soodsa  turvalise keskkonna.
 • Meil on vajalikud teadmised ja oskused. Meid motiveerib töö laste ja noortega ning me pühendume pidevale enese arendamisele.

 Meie põhiväärtused:  kompetentsus, koostöö  ja avatus.

See tähendab, et

 • Lähtume lapse ja noore individuaalsetest muutuvatest vajadustest, aitame neil toetuda oma  isikuomadustele, oskustele ja tegutsemisvõimelisusele (jõustamine), et iseseisvas elus paremini toime tulla.
 • Meie töötajad on erialase haridusega, kes on avatud uutele olukordadele ja viivad ellu uusi ideid. Me toetame iga töötaja isiklikku arengut, kaasame neid ning jagame vastutust ühiste eesmärkide saavutamisel. Need aitavad tagada teenuste järjepidevust ja kvaliteeti.
 • Väärtustame sõbralikke suhteid ja lugupidamist nii teenusesaajate kui kaastöötajatega. Me pühendume vastastikkusele usaldusele, aususele ja avatusele tuginevale koostööle nii oma meeskonnas kui partneritega.
 • Asutuse juhtimine ja eestvedamine on eesmärgistatud ja kõigile osapooltele mõistetav. Oleme  avatud uutele ideedele ja muudatuste elluviimisele. Toetume kogemustele, headele tavadele ja koostegemise traditsioonidele.

 

Strateegilised eesmärgid

 1.  Meie pakutavad asendushooldus- ja järelhooldusteenus on kvaliteetsed, isikukesksed, vajaduspõhised ning kaasaegsed (Teenused ja protsessid)
 2.  Me oleme pikaajalise kogemusega kaasaegne arenev organisatsioon, kes arendab oma võimekust seatud eesmärkide saavutamiseks ning muudatuste elluviimiseks (Juhtimine ja eestvedamine)
 3.  Meie töötajad on motiveeritud, omavad erialast ettevalmistust, nad on kaasatud kõikidesse protsessides ja saavad tööks vajalikku tuge. (Töötajad)
 4.  Meie tegevuskeskkond on ligipääsetav, turvaline ning laste/noorte ja töötajate heaolu ja arengut toetav (Ressursid ja tegevuskeskkond)
 5.  Meie koostöö väliste huvigruppide ja partneritega toetab organisatsiooni jätkusuutlikkust ning aitab kujundada ühiskonna väärtushinnanguid (Koostöö huvigruppidega).